Utan Buildie kunde det ha gått obemärkt förbi — Buildie hjälper till att hantera kvalitetsfel på byggplatsen för Finlands största miljöinvestering

Den lättanvända Buildie tog webbplatsdokumentation och kvalitetskontroll till en ny nivå — transparens i bygge är en konkurrensfördel för entreprenörer.

Finlands största enskilda miljöinvestering pågår för närvarande i Sulkavuori i Tammerfors. Ett nytt avloppsreningsverk byggs i området, och efter slutförandet kommer det att ansvara för avloppsreningen av totalt sex kommuner. Förutsättningar för anläggningens driftsäkerhet och goda avloppsreningsresultat skapas redan vid arbetsstadiet, så konstruktionskvaliteten måste vara i ordning.

Kvaliteten är dock svår att kontrollera vid besök på byggplatsen, eftersom det enbart gällande projekt för överföringslinjer finns flera byggen som är igång samtidigt.

Besök på byggplatser är viktiga, men när många pågår samtidigt och förberedelserna är i olika stadier är det inte möjligt att besöka dem varje dag, berättar Marko Männynsalo, projektledare för överföringsavloppsprojektet i det nya centralreningsverket.

Problemet med fotografisk dokumentation har å andra sidan traditionellt varit att bilder inte har tagits så systematiskt att de kunde ha utnyttjats för att övervaka byggplatsens framsteg, åtminstone inte i realtid. När det finns flera entreprenörer har dokumentationens kvalitet också varierat och dokumenten har funnits lite var som helst.

Om något har behövt verifieras i dokumentationen har en hel del ståhej uppnåtts när bilder söks i beställarens, övervakarens och entreprenörernas blandade arkiv”, säger Männynsalo.

I Sulkavuoris överföringslinjeprojekt löstes dessa problem med Buildie, som snabbt blev ett viktigt sätt att dela information mellan de olika aktörerna i projektet och byggplatserna.

Kvalitetsfel avslöjas utan dagliga besök på byggplatsen

Enligt Mänynsalo är Buildies trumfkort att det passar bra för både för arbetare på byggen och ingenjörer som sitter på kontoret. Användarvänlighet sänker tröskeln för dokumentation och den har mottagits väl av entreprenörer på byggplatsen.

Jag har inte tittat på hur många bilder redan har kommit in hittills, men det finns många av dem och de är av hög kvalitet. En viktig sak med Buildie är just dess användarvänlighet. Fotodokumentation händer precis på samma sätt som vilken bild som helst på en mobiltelefon, säger Männynsalo.

När bilder tas rutinmässigt av alla på byggplatsen, allt från grävmaskinister till övervakare, får man snabbt en helhetsbild av byggplatsen i realtid när man bläddrar i Buildies bildström.

Det är dagens teknik att ett fotografi som tas på byggplatsen automatiskt lagras i molnet och är tillgängligt för alla som deltar i projektet. En gång sökte jag i Buildie under en mötespaus och märkte brister i arbetssätten. Jag skickade genast ett meddelande till entreprenören och bristerna korrigerades. Om inte Buildie hade funnits, kunde misstaget ha gått obemärkt förbi, säger Männynsalo.

Buildie utvecklas ständigt och kommer att bli en fast del av byggande

Männynsalo anser att det är särskilt bra att Buildie utvecklas flexibelt och att man lyssnar på användarnas önskemål.

Till exempel, när vi hoppades på ett enkelt inspektionsprotokoll från byggplatsen, fick vi ett. Nästa på vår önskelista var en inspektionslista för plaströrsinstallationerna, som skulle kunna fyllas i direkt på fältet utan att behöva gräva upp den bärbara datorn och Excel, listar Männynsalo om tidigare och framtida utvecklingsprojekt.

Männynsalo anser att transparens och öppenhet inom byggsektorn kommer att fortsätta att öka ytterligare. Om Buildie inte är ett dagligt verktyg på alla byggplatser, kommer det i framtiden att vara det.

Jag anser att öppen dokumentation av bygge är för en entreprenör en konkurrensfördel. Entreprenörer som dokumenterar vad de gör på ett öppet sätt går förbi dem som bara snabbt gräver en grop, slänger rören i och snabbt täcker spåren, sammanfattar Männynsalo.

Vill du ta dokumentation och kvalitetskontroll till din byggplats till denna dag? Kontakta oss!

Taneli Ristmeri
0400 610 102

Läs mer om Tammerforsregionens centralreningsverk på: www.keskuspuhdistamo.fi/projektbeskrivning/ www.keskuspuhdistamo.fi