Tietosuojaseloste

BUILDIE

TIETOSUOJASELOSTE

1. JOHDANTO

Buildie (“BUILDIE”) pitää tietosuojaa ja henkilötietojen suojaamista erittäin tärkeänä osana Buildie -palvelua (“Palvelu”) sekä siitä saatua käyttäjäkokemusta, kuten BUILDIE:n käyttöehdoissa on kuvattu (https://www.buildie.fi/kayttoehdot/).

Tässä tietosuojaselosteessa “henkilötiedot” tarkoittavat tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, joita BUILDIE kerää asiakasrekisteriinsä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten BUILDIE suojaa käyttäjän yksityisyyttä ja BUILDIE:n käsittelemiä käyttäjään liittyviä henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste muodostaa rekisteriselosteen Palvelun käyttäjistä, kuten henkilötietolaissa on määritelty.

BUILDIE tiedostaa, että Palvelun käyttäjät ovat kiinnostuneita siitä, miten BUILDIE käyttää ja luovuttaa henkilötietoja. Henkilötietojen käyttöä ja luovuttamista koskeva avoimuus on BUILDIE:lle tärkeää, ja BUILDIE on sitoutunut noudattamaan siihen sovellettavia tietosuoja- ja yksityisyyslakeja. BUILDIE pitää tärkeänä myös sitä, että käyttäjät voivat hallita itseään koskevia henkilötietoja, joita BUILDIE käsittelee käyttäjien käyttäessä Palvelua.

BUILDIE voi käyttää kolmansia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä tarjotessaan Palvelua käyttäjälle.

BUILDIE haluaa muistuttaa, että tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita BUILDIE käsittelee käyttäjän käyttäessä Palvelua. Sitä ei sovelleta kolmansien osapuolten verkkosivustojen linkkeihin tai palveluihin, joita käyttäjä saattaa kohdata käyttäessään Palvelua. BUILDIE kehottaa käyttäjiä tutustumaan huolellisesti kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin ja/tai palveluihin sovellettaviin tietosuojaselosteisiin. BUILDIE ei ole vastuussa kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröityessään Palveluun ja käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy tässä tietosuojaselosteessa esitetyt tietosuojatoimintatavat.

Jos Palvelun Käyttöehtojen ja tämän tietosuojaselosteen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan Käyttöehtoja.

2. BUILDIE:N KERÄÄMÄ TIETO

Kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa Käyttäjän vapaaehtoisesti BUILDIE:lle luovuttamia tietoja, mutta niitä kerätään myös ulkopuolisista lähteistä tai automaattisin keinoin. Tässä kohdassa 2 kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä henkilötietoja BUILDIE kerää. Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjä voi tallentaa Palveluun myös materiaaleja, jotka saattavat sisältää muitakin henkilötietoja, joita BUILDIE käsittelee Käyttäjän puolesta ja lukuun. Nämä tiedot ovat Käyttäjien omia tietoja ja BUILDIE ei tallenna näitä tietoja käyttäjärekisteriinsä omaa käyttöään varten.

2.1. Käyttäjän palveluun luovuttama tieto

BUILDIE voi kerätä Palvelun käyttäjiltä (“Käyttäjät”) seuraavia tietoja, jotka voivat joissakin tilanteissa olla henkilötietoja:

 • Käyttäjänimi
 • Salasana
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Nimi
 • Y-tunnus tai henkilötunnus
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Tuote- ja tilaustiedot
 • Asiakaskontaktit ja palaute
 • Yritystietoja, kuten asiakasyritysten toimiala, toimialue, yrityskuvaus, www-sivut
 • Palvelun käyttöä koskevat tiedot
 • Tiedonvälitystä varten tarvittavat tiedot
 • Luvat ja suostumukset
 • Muut Käyttäjän suostumuksella saadut tiedot.

2.2 Muista lähteistä kerätty tieto

BUILDIE voi kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä ja kolmansilta palveluntarjoajilta lain sallimissa rajoissa.

2.3 Automaattisesti kerätty tieto

Palvelu voi automaattisesti kerätä Palvelun Käyttäjiltä seuraavia tietoja, jotka voivat joissakin tilanteissa olla henkilötietoja:

 • Palvelussa käytetty tiedonkeruutekniikka kerää automaattisesti URL-osoitteen sivustosta, josta Käyttäjä tuli Palveluun, ja sivustosta, johon Käyttäjä siirtyy Palvelusta lähtiessään. BUILDIE kerää myös IP-osoitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot laitteesta, jolla Käyttäjä on käyttänyt Palvelua, tietoa palvelun käytöstä sekä Käyttäjän Internet-operaattorin nimen.
 • BUILDIE voi tallentaa evästeen Käyttäjän Palveluun pääsemiseksi käyttämän laitteen kovalevylle. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Käyttäjän laitteen kovalevylle selaimen avulla, minkä jälkeen ne mahdollistavat Käyttäjän selaimen tunnistamisen. Useimmat tällä hetkellä saatavilla olevat selaimet antavat Käyttäjälle mahdollisuuden hallita evästeitä esimerkiksi estämällä ne kokonaan, hyväksymällä ne yksitellen tai poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltä. Jos Käyttäjä kuitenkin estää evästeet kokonaan selaimellaan, jotkin Palvelun ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.
 • Google Analytics on osa Palvelua. Käyttämällä evästeitä Google Analytics kerää ja varastoi tietoa, kuten sivustolla käynnin ajankohdan, vieraillut sivustot, kullakin sivustolla vietetyn ajan, IP-osoitteen sekä käytetyn laitteen käyttöjärjestelmän tyypin. Selaimessa olevan Googlen liitännäisen avulla (http://www.google.com/ads/preferences/plugin/) Käyttäjä voi estää Google Analyticsin toiminnan.

Muita kerättäviä tietoja voivat olla tiedot tapahtumista, joita Käyttäjä tekee Palvelussa, sekä tiedot Käyttäjän käynneistä Palvelussa, kuten esimerkiksi tietoliikennetiedot ja muut viestintätiedot.

3. MIHIN TARKOITUKSIIN BUILDIE KÄYTTÄÄ TIETOJA

BUILDIE käyttää kohdassa 2 kuvattuja kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • BUILDIE -palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen
 • Asiakassuhteiden hallintaan ja kehittämiseen
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • Petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen
 • BUILDIE:n oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaamiseen
 • Markkinointiin
 • Maksuvalvontaan
 • Analyyseihin ja tilastointiin
 • Mielipide- ja markkinointitutkimuksiin
 • Käyttäjäkokemusten personalisointiin
 • Muihin vastaaviin tarkoituksiin.

4. MITEN BUILDIE LUOVUTTAA TIETOJA

BUILDIE ei myy, vuokraa tai muutoin luovuta Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei alla toisin mainita.

Palvelussa kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaviin kategorioihin kuuluville kolmansille osapuolille:

 • Palveluntarjoajille, kuten maksujen käsittelijöille, jotka mahdollistavat Palvelun tuottamisen käyttäjälle
 • Viranomaisille, kuten lainvalvonnalle, jos BUILDIE on lain mukaan velvollinen näin tekemään tai jos BUILDIE:n tarvitsee suojata oikeuksiaan tai kolmannen osapuolen oikeuksia
 • BUILDIE:n tytäryhtiöille tai sidosyhtiöille, tai Palvelun myöhemmille omistajille, osakkaille tai toiminnanharjoittajille ja heidän neuvonantajilleen sulautumisen, konsolidoinnin, saneerauksen tai lähes koko osakepääoman ja/tai omaisuuden myynnin, tai konkurssin tai muun yrityksen uudelleenjärjestelyn tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lisäksi BUILDIE voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille kootussa muodossa siten, että ne eivät sisällä henkilötietoja, eikä niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä Käyttäjiä.

5. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Käyttäjällä on seuraavat oikeudet itseään koskevien henkilötietojen osalta.

5.1 Oikeus tietää, mitä tietoja käyttäjästä BUILDIE pitää hallussaan

Jos Käyttäjä haluaa tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja BUILDIE pitää hallussaan, Käyttäjä voi ottaa BUILDIE:han kirjallisesti yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. BUILDIE pyrkii vastaamaan kyselyyn ripeästi. BUILDIE voi veloittaa pienen käsittelymaksun, mikäli Käyttäjän edellisestä henkilötietokyselystä on kulunut alle kaksitoista (12) kuukautta.

5.2 Oikeus vaillinaisten, virheellisten, vanhentuneiden tai tarpeettomien henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen

Helpoin tapa korjata, poistaa tai päivittää Käyttäjän Palveluun luovuttamia henkilötietoja on kirjautua Palveluun ja tehdä tarpeelliset muutokset siellä. Muissa BUILDIE:n hallussa pitämien henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä Käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä alla olevaan osoitteeseen.

5.3 Oikeus olla vastaanottamatta BUILDIE:n lähettämiä sähköisiä suoramarkkinointiviestejä

Kaikissa BUILDIE:n lähettämissä sähköisissä suoramarkkinointiviesteissä, kuten sähköpostiviesteissä ja tekstiviesteissä, on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta viestejä jatkossa. Muissa BUILDIE:n sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä kysymyksissä Käyttäjää pyydetään ottamaan tämän rekisteriselosteen lopussa olevaan osoitteeseen.

6. TIETOTURVA

BUILDIE ryhtyy henkilötietolain edellyttämiin toimenpiteisiin Käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai kolmansien osapuolten aiheuttamilta tietojen häviämisiltä, väärinkäytöksiltä tai muutoksilta. Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Pääsyoikeus annetaan vain henkilöille, jotka tarvitsevat pääsyä tietoihin työtehtävien hoitamiseksi. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden alaisia. Vaikka BUILDIE pyrkii varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, BUILDIE ei voi taata, että sen turvallisuustoimenpiteet estävät kolmansia osapuolia, kuten niin sanottuja hakkereita, pääsemästä laittomasti käsiksi henkilötietoihin. BUILDIE ei takaa, että Käyttäjää koskevat henkilötiedot on suojattu kolmansien osapuolten aiheuttamien häviämisten, väärinkäytösten tai muutosten osalta.

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

BUILDIE ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. LASTEN TIETOTURVA

Palvelua ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaille käyttäjille. BUILDIE:n tarkoituksena ei ole kerätä henkilötietoja alle 15-vuotiaista lapsista. Lisätietoja löytyy BUILDIE:n käyttöehdoista (https://www.buildie.fi/kayttoehdot/).

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

BUILDIE voi aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Käyttäjä voi tarkistaa, milloin muutoksia on tehty katsomalla “Viimeksi päivitetty” –merkinnän tämän sivun yläosassa. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan tämä tietosuojaseloste säännöllisesti muutosten varalta. Jos BUILDIE muuttaa olennaisesti henkilötietojen käyttötarkoitusta tai tapoja, joilla se käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja, se julkaisee ilmoituksen Palvelussa ja lähettää sähköpostiviestin rekisteröityneille Käyttäjille. Jatkamalla Palvelun käyttöä tähän tietosuojaselosteeseen tehtyjen muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy tehdyt muutokset.

10. KYSYMYKSIÄ TAI HUOLENAIHEITA?

Tätä tietosuojaselostetta, Palvelun käyttöön liittyvää yksityisyyttä tai BUILDIE:n hallussa pitämien henkilötietojen suojaamista koskevissa kysymyksissä yhteyttä pyydetään ottamaan sähköpostitse info@buildie.fi tai kirjeitse osoitteeseen Finlaysoninkatu 2, 33210 Tampere, Finland. BUILDIE pyrkii vastaamaan kysymyksiin nopeasti.